NRPMS ::: Online Research Proposal Submission

เลขหมายบัตร รหัสผ่าน
 
ลืมรหัสผ่านตรวจสอบบัญชีชื่อ 
NRPMS
 ทุนวิจัยที่เปิดรับข้อเสนอใน NRPMS

โปรด Login เพื่อสมัครทุน หรือถ้าหากท่านยังไม่มีบัญชี โปรดสร้างใหม่ได้ ที่นี่
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ระบบ NRPMS

   

 


 ระบบรับข้อเสนอการวิจัย Online

NRPMS เป็น web application อยู่บนแนวคิดที่นักวิจัยผู้ต้องการเสนอของบประมาณการวิจัยจาก วช. เป็นผู้นำเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัยสู่ระบบ NRPMS เพื่อให้คณะกรรมการกลางของ วช. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ก่อนที่จะส่งข้อเสนอที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้วไปยังภารกิจที่เป็นผู้ประกาศทุน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนอื่นต่อไป ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างหน้าจอที่นักวิจัยจะเห็น เมื่อต้องการสมัครเพื่อเสนอขอทุนวิจัยของ วช. 

ระบบ NRPMS นี้ จะเป็นระบบกลางสำหรับภารกิจต่างๆ ใน วช. สำหรับการรับข้อเสนอทั้งหมด แต่ละภารกิจ สามารถประกาศทุนของตนเอง, กำหนดระยะเวลาเปิดรับ - ปิดรับ ที่แตกต่างกันไปแต่ละทุนได้, สามารถกำหนดประเภทโครงการที่รับได้ (รับเฉพาะชุดโครงการ/แผนงานวิจัย, รับเฉพาะโครงการวิจัย หรือรับทั้งสองประเภท)

ระบบงานของการรับข้อเสนอใน NRPMS นี้ แสดงในภาพที่ 2 การเชื่อมโยงข้อมูลบางส่วนกับระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRPM) เป็นการอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดกการ และความถูกต้องทันสมัยของข้อมูล เช่น ข้อมูลผู้ใช้ (user), ข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ, ข้อมูลยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ นอกจากนี้ งานบางอย่างเช่นการตรวจสอบความซ้ำซ้อน / ความคล้ายคลึง ก็ต้องตรวจสอบกับข้อมูลจากระบบ NRPM, การตรวจสอบการติดค้างและสถานภาพโครงการวิจัยของนักวิจัยที่เสนอขอ ก็สามารถแสดงได้โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างผลการพิจารณา แสดงในภาพที่ 3

การจัดการกลุ่มเรื่องที่แตกต่างกันในแต่ละภารกิจ NRPMS จะออกแบบให้แสดงกลุ่มเรื่องเฉพาะของภารกิจได้ โดยใช้แบบฟอร์มเดียวกัน และรองรับข้อมูลกลุ่มเรื่องที่เปลี่ยนไปในแต่ละปีได้ โดยไม่ทำให้ข้อมูลเก่าเกิดการเปลี่ยนแปลง

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบที่ e-mail: nrpm@nrct.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 561 2445 ต่อ 465
ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลทุนวิจัย 02 561 2445 ต่อ 367